Friday, 9 December 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΠΗΓΑΔΙΑ)

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ


Σύμφωνα με την ΚΥΑ 150559/16-6-2011 (ΦΕΚ 1440 Β’) «Διαδικασίες ,όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματος χρήσης νερού»
ΟΡΙΣΜΟΙ
«Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού»
Όλες οι υφιστάμενες χρήσεις από επιφανειακά ή υπόγεια νερά , εφόσον προϋφίστανται της 20-12-2005 και είτε:
Α)δεν έχουν άδεια εν γένει
Β)η υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει
Γ)δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκεια της χρήσης
Τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού πρέπει να αποδεικνύονται με
1.Υπάρχουσα (παλαιότερη) άδεια χρήσης νερού ή ανόρυξη γεώτρησης
2.Βεβαίωση αρχικής ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ
3.Βεβαίωση δημόσιας αρχής (βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΒΑ)
ή Δήμου σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου έργου
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα ΚΥΑ, εντός 12 μηνών και ειδικά για τις αρδευτικές γεωτρήσεις εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος (16-06-2011).
2. Εφόσον δεν θα υποβληθεί η αίτηση χορήγησης άδειας μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται παραπάνω, αλλά θα υποβληθεί εντός δύο (2) ετών μετά την λήξη της προθεσμίας που δίνεται , η άδεια μπορεί να εκδοθεί αλλά εφόσον επιβληθεί και εισπραχθεί πρόστιμο όχι λιγότερο από 1.000 ευρώ (αρθ. 13του Ν.3199/03 ΦΕΚ 280 Α’ /09-12-2003).
3. Εφόσον παρέλθουν οι παραπάνω προθεσμίες τότε δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη δικαιώματος και η υδροληψία θεωρείται παράνομη. Η αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων υποχρεούται να προβεί σε απαραίτητες ενέργειες για διακοπή της ηλεκτροδότησης και την παύση της λειτουργίας της δραστηριότητας σε περίπτωση δε της γεώτρησης στη σφράγιση και καταστροφή αυτής.
4. Προκειμένου για λήψη νερού από δημόσια υδροληψία , όταν πρόκειται για περισσότερους του ενός ενδιαφερομένου-χρήστη η αίτηση αδειοδότησης θα υποβάλλεται από τον Δήμο για λογαριασμό των χρηστών (μετά από σχετική αίτηση προς το Δήμο) που θα είναι υπεύθυνος.
5. Προκειμένου για λήψη νερού από ιδιωτική υδροληψία όταν πρόκειται για περισσότερους του ενός ενδιαφερόμενου –χρήστη, χορηγείται κοινή άδεια στους επιμέρους δικαιούχους ,που θα καθορίζει τον τρόπο επιμερισμού του νερού στους δικαιούχους –χρήστες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Οι άδειες για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού θα εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Διεύθυνση Υδάτων Λέσβου) όπου υπάγεται η σχετική αρμοδιότητα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Για την έκδοση των αδειών απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης –δήλωσης . Η αίτηση –δήλωση υποβάλλεται με στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ από τον/τους ενδιαφερόμενους στην αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου-Δ/νση Περιβαλλοντικού &Χωρικού Σχεδιασμού (Μ. Κουντουρά 1, Μυτιλήνη ΤΚ 81100).
2. Η αρμόδια για την εξέταση της άδειας Υπηρεσία Υδάτων της παραπάνω παραγράφου προβαίνει στους απαραίτητους επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους για την διαπίστωση της ακρίβειας και επάρκειας των υποβληθέντων στοιχείων και στη συνέχεια προχωρεί στη διαμόρφωση και υποβολή της εισήγησής της και του πλήρους φακέλου προς την Υπηρεσία Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την έκδοση της άδειας .ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

1.Αίτηση –δήλωση η οποία χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου, το Γραφείο Υδάτων Λήμνου (βρίσκεται πάνω από την Εθνική Τράπεζα),και τον Δήμο.
2.Αντίγραφο παλαιάς άδειας , παραστατικά της ΔΕΗ (βεβαίωση πρώτης ηλεκτροδότησης ) ή άλλης δημόσιας αρχής ή βεβαίωση δικαιώματος χρήσης νερού από το Δήμο.
3.Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ή συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει κυριότητα ή συμφωνητικό μίσθωσης.
4.Χάρτης (1:5000) ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις ενότητες και τους κωδικούς των αγροτεμαχίων , ή απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης όπου σημειώνεται η ακριβής θέση του έργου υδροληψίας (Χ ,Ψ) σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 , καθώς και οι πλησιέστερες υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 200 μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών ή στον ΟΠΕΚΕΠΕ_ΠΑΣΕΓΕΣ για την προμήθεια των ανωτέρω ορθοφωτοχαρτών.
5.Περιβαλλοντική έκθεση (το έντυπο χορηγείται από τις Υπηρεσίες που χορηγούν τις αιτήσεις-δηλώσεις) εφόσον η ετήσια αντλούμενη ποσότητα νερού δεν ξεπερνά τα 100.000 μ3 . απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απαιτείται για ποσότητα > των 100.000 μ3.
6.Χημική ανάλυση νερού από πιστοποιημένο εργαστήριο νερού
(ΜΕΛΕΤΕΔΚ ΛΕΣΒΟΥ –ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 6 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τ.Κ. 81100 ΤΗΛ. 2251026208 -ένα μπουκάλι νερό με πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη και περιοχή της υδροληψίας).
7. Σε περιοχές όπου υφίστανται συλλογικά δίκτυα διαχείρισης.
νερού , βεβαίωση φορέα περί μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο.
8.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ενδιαφερομένου.

Σε περίπτωση άδειας χρήσης νερού για υδροδότηση κτίσματος απαιτείται οικοδομική άδεια και βεβαίωση από το φορέα του συλλογικού δικτύου για τη δυνατότητα η μη σύνδεσης του κτίσματος με το υδρευτικό δίκτυο (σε αντικατάσταση των αναφερομένων στην παρ.2 και 7) καθώς και μικροβιολογική ανάλυση του νερού .

Κατά την υποβολή της αίτησης-δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο και των άλλων παραπάνω δικαιολογητικών για τις υφιστάμενες αρδευτικές γεωτρήσεις –πηγάδια με ετήσια αντλούμενη ποσότητα < 100.000 μ3 , δεν απαιτείται η συμμετοχή ή σύμπραξη ανθρώπων κατόχων ειδικού πτυχίου κ.λπ.

Η συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων γίνεται με ευθύνη των ενδιαφερομένων ο οποίος εφόσον χρειασθεί βοήθεια , έχει την ευχέρεια να συμβουλευθεί τις Υπηρεσίες (Γραφείο Υδάτων Λήμνου 22540 25070 -Δήμο)